04 / 25 29 104

Pavšalno dovoljenje

Davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2018 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, morajo najkasneje do 31. januarja 2019 sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga davčnemu organu predložiti, v elektronski obliki prek sistema eDavki.

Obračune pavšalnega nadomestila za leto 2018 so dolžni predložiti vsi davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2018 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, ne glede na čas veljavnosti dovoljenja (torej tudi davčni zavezanci, ki so imeli dovoljenje le del leta 2018).

Obračun pavšalnega nadomestila so dolžni predložiti tudi imetniki dovoljenj, ki v letu 2018 niso opravili nobene dobave na podlagi veljavnega dovoljenja. V tem primeru se na predloženem obrazcu DDV-OPN izpolni le podatke o imetniku dovoljenja, številki dovoljenja, imenu in priimku ter telefonski številki kontaktne osebe, kraju in datumu izdaje obrazca in podpis.

Če se je dovoljenje med letom preneslo na drugega predstavnika kmečkega gospodinjstva, mora obračun DDV-OPN predložiti slednji (torej predstavnik, na katerega se je preneslo dovoljenje), in sicer za celotno obdobje veljavnosti dovoljenja.
 –
k

POMEMBNO:

FURS bo obstoječim imetnikom pavšalnih dovoljenj s 1. 1. 2019 podaljšal veljavnost teh dovoljenj za naslednje koledarsko leto po uradni dolžnosti.

Davčnim zavezancem, ki ne izpolnjujejo pogojev za podaljšanje dovoljenja po uradni dolžnosti, bo davčni organ posredoval obvestilo z navedbo razloga oziroma razlogov za nepodaljšanje. Prav tako bo FURS vsem, ki niso pravočasno oddali obračuna pavšalnega nadomestila za preteklo leto, preklical dovoljenje za tekoče leto.

Davčni organ po uradni dolžnosti dovoljenja ne podaljša tistim predstavnikom kmečkega gospodinjstva, pri katerih je izpolnjen vsaj eden izmed navedenih razlogov:

– člani kmečkega gospodinjstva ne presegajo 200 evrov skupnega  katastrskega dohodka za leto pred letom, za katero se uveljavlja dovoljenje,

– člani kmečkega gospodinjstva nimajo v uporabi zadostne površine zemljišč,

– imetnik dovoljenja za predhodno leto ni predložil obračuna pavšalnega nadomestila v elektronski obliki prek sistema eDavki,

– kmečko gospodinjstvo bo pričelo s 1. januarjem leta, za katero se podaljšuje dovoljenje, davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

t

Če je imel vlagatelj v preteklosti že dovoljenje za pavšalno nadomestilo, pa mu le to ni bilo podaljšano po uradni dolžnosti, ker za predhodno leto ni predložil obračuna pavšalnega nadomestila v elektronski obliki prek sistema eDavki, mora pri vložitvi vloge za ponovno pridobitev dovoljenja predložiti tudi vse obračune pavšalnega nadomestila za vsa predhodna leta, ki jih ni predložil v roku za predložitev