04 / 25 29 104

Novice

Družinski zakonik – sklenitev »predporočne« pogodbe

Od 15. aprila 2019  se partnerja lahko s pogodbo dogovorita o ureditvi premoženjskopravnega razmerja. V veljavi je namreč Družinski zakonik, ki v 10. poglavju ureja premoženjska razmerja med zakonci/partnerji.

Zakon med drugim ureja tudi možnost sklenitve pogodbe o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med bodočima zakoncema, izvenzakonskima partnerjema ali istospolnima partnerjema.

Navedeno torej pomeni, da se bosta partnerja/zakonca lahko kadarkoli pred (in tudi med) zvezo dogovorita glede vsebine lastnega premoženjskega režima. Takšen dogovor se sklene pred notarjem in se piše v register “predporočnih pogodb”, ki ga vodi notarska zbornica.  

Plačilo prispevkov s.p. – z enim nakazilom

Finančna uprava RS po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. To pomeni, da bo zavezancem plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa bo cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški provizije bankam.

Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost bo zavezanec obveznosti odslej lahko plačal le z enim e-računom, ki bo zajemal:

 • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • prispevke za zdravstveno zavarovanje,
 • prispevke za starševsko varstvo,
 • prispevke za primer brezposelnosti.

 

Akontacijo dohodnine bodo zavezanci morali še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

Doslej je Finančna uprava RS (FURS) omogočala združitev tistih plačil, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti račun – IBAN. Osebe z dejavnostjo so tako morale mesečno plačevati najmanj trem različnim javnofinančnim blagajnam (proračunu Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje). To pomeni, da so lahko mesečno namesto petih različnih položnic izpolnili le tri in si tako zmanjšali stroške provizije bank.

 

Kdo bo lahko plačeval prispevke z e-računom?

FURS bo plačevanje obveznosti na podlagi e-računa uvajal postopoma. Sprva bo rešitev na voljo družbenikom in samozaposlenim, to je osebam, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (npr. samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom, odvetnikom itd.) in so sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost. Za obe kategoriji zavezancev davčni organ že sedaj sestavlja predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost in jih do 10. v mesecu odlaga v njihove portale eDavkov.

V prihodnje bomo način poravnave davčnih obveznosti preko e-računov zagotovili tudi pravnim osebam.

 

Kako bo potekalo plačevanje z e-računom?

Zavezanec bo lahko še vedno uporabljal način plačevanja obveznosti, kot ga je do sedaj. Še vedno bo lahko s plačilnimi nalogi plačeval vsako obveznost posebej ali pa bo na enem plačilnem nalogu združil tista plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno.

Lahko pa se bo odločil za poenostavitev plačevanja. V tem primeru se bo moral pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem e-računa šteje, da se zavezanec strinja s » Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. To bo zavezanec storil le enkrat, saj bo prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. FURS bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki.

E-računi bodo poslani bankam, zavezanec pa bo lahko do njih dostopal prek svoje spletne banke, kjer bo lahko predizpolnjen plačilni nalog tudi potrdil in s tem neposredno poravnal znesek obveznosti.

 

 

Kdaj se zavezanci lahko registrirajo pri svoji banki? Kdaj bo FURS poslal prve e-račune?

Zavezanci že lahko v svojih bankah začnejo s postopki registracije za prejemnika e-računa. Prve e-račune pa bo FURS izdal po 15. juniju, ko se izteče rok za predložitev obračunov prispevkov za socialno varnost za maj 2019.

 

VIR: FURS

Odmera letnega dopusta

Vsak delodajalec je dolžan najkasneje do 31. marca pisno obvestiti delavce o številu dni dopusta za tekoče koledarsko leto. Pred tem je seveda potrebno dopust ustrezno odmeriti. Delodajalci to uredijo s pisno odločbo, ki jo vročijo delavcu.

 

Iz odločbe naj bo razviden tako osnovni dopust kot tudi dodatni dnevi, ki pripadajo delavcu.

Pri določanju pripadajočega dopusta je potrebno upoštevati določbe Zakona o delovnih razmerjih ter kolektivne pogodbe in individualne pogodbe o zaposlitvah, v kolikor ima delodajalec izdana dodatna interna pravila, pa mora upoštevati tudi slednja.

Za delavce, ki v posameznem koledarskem letu ne bodo zaposleni polnih 12 mesecev, je potrebno ustrezno izračunati tudi sorazmerni del dopusta.

 

VZORCI:

Akt-o-odmeri-letnega-dopusta-zaposlenih (1)

Obvestilo-o-odmeri-letnega-dopusta (1)

 

NE SPREGLEJTE – če kolektivna pogodba določa bolj zgodnji rok za oddajo odmere letnega dopusta, velja tisti rok.

 

 

Višja minimalna osnova za prispevke od 1. januarja 2019

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019, znaša 911,09 EUR (56 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2017 znaša 1.626,95 EUR).

Za izplačila od 1. 3. 2019 dalje bo najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju določena v višini 56% povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2018, preračunane na mesec (znesek bo znan po objavi povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2018).

Višja minimalna plača od 1. januarja 2019

S sprejetjem novele zakona o minimalni plači se najnižji prejemek za polni delovni čas od 1. januarja 2019 s sedanjih 638 evrov neto zvišuje na 667 evrov.

 

Od 1. januarja 2020 se bo ta znesek povečal  na 700 evrov, poleg tega bodo na isti datum (1. 1. 2020), iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela).

 

Pavšalno dovoljenje

Davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2018 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, morajo najkasneje do 31. januarja 2019 sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga davčnemu organu predložiti, v elektronski obliki prek sistema eDavki.

Obračune pavšalnega nadomestila za leto 2018 so dolžni predložiti vsi davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2018 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, ne glede na čas veljavnosti dovoljenja (torej tudi davčni zavezanci, ki so imeli dovoljenje le del leta 2018).

Obračun pavšalnega nadomestila so dolžni predložiti tudi imetniki dovoljenj, ki v letu 2018 niso opravili nobene dobave na podlagi veljavnega dovoljenja. V tem primeru se na predloženem obrazcu DDV-OPN izpolni le podatke o imetniku dovoljenja, številki dovoljenja, imenu in priimku ter telefonski številki kontaktne osebe, kraju in datumu izdaje obrazca in podpis.

Če se je dovoljenje med letom preneslo na drugega predstavnika kmečkega gospodinjstva, mora obračun DDV-OPN predložiti slednji (torej predstavnik, na katerega se je preneslo dovoljenje), in sicer za celotno obdobje veljavnosti dovoljenja.
 –
k

POMEMBNO:

FURS bo obstoječim imetnikom pavšalnih dovoljenj s 1. 1. 2019 podaljšal veljavnost teh dovoljenj za naslednje koledarsko leto po uradni dolžnosti.

Davčnim zavezancem, ki ne izpolnjujejo pogojev za podaljšanje dovoljenja po uradni dolžnosti, bo davčni organ posredoval obvestilo z navedbo razloga oziroma razlogov za nepodaljšanje. Prav tako bo FURS vsem, ki niso pravočasno oddali obračuna pavšalnega nadomestila za preteklo leto, preklical dovoljenje za tekoče leto.

Davčni organ po uradni dolžnosti dovoljenja ne podaljša tistim predstavnikom kmečkega gospodinjstva, pri katerih je izpolnjen vsaj eden izmed navedenih razlogov:

– člani kmečkega gospodinjstva ne presegajo 200 evrov skupnega  katastrskega dohodka za leto pred letom, za katero se uveljavlja dovoljenje,

– člani kmečkega gospodinjstva nimajo v uporabi zadostne površine zemljišč,

– imetnik dovoljenja za predhodno leto ni predložil obračuna pavšalnega nadomestila v elektronski obliki prek sistema eDavki,

– kmečko gospodinjstvo bo pričelo s 1. januarjem leta, za katero se podaljšuje dovoljenje, davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

t

Če je imel vlagatelj v preteklosti že dovoljenje za pavšalno nadomestilo, pa mu le to ni bilo podaljšano po uradni dolžnosti, ker za predhodno leto ni predložil obračuna pavšalnega nadomestila v elektronski obliki prek sistema eDavki, mora pri vložitvi vloge za ponovno pridobitev dovoljenja predložiti tudi vse obračune pavšalnega nadomestila za vsa predhodna leta, ki jih ni predložil v roku za predložitev

Olajšava za družinske člane

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za družinske člane za leto 2018 se izteče 5. februarja 2019.

Če ta rok zamudite ta olajšava pri sestavi informativnega izračuna za leto 2018 ne bo upoštevana.V takem primeru boste morali počakati na informativni izračun dohodnine, ki ga FURS pošilja v dveh svežnjih (za vse, ki uveljavljate olajšave za vzdrževane družinske člane je to konec meseca maja) ter nato zoper ta izračun podati ugovor  (v tem primeru boste preveč odmerjeno dohodnino dobili vrnjeno pozneje).

 

Kdo odda vlogo

Vlogo oddajo tisti zavezanci, ki med letom te olajšave še niso uveljavljali ter tisti, ki želijo spremeniti čas vzdrževanja za posameznega družinskega člana.

 

Kako oddati vlogo

Izpolnjeno in podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni finančni urad.

Vlogo lahko oddate tudi prek sistema eDavki, brez certifikata.

Vlogo je letos prvič mogoče oddati prek mobilne aplikacije eDavki. Prednost tega načina je tudi, da boste imeli možnost pred izpolnjenega obrazca z lanskimi podatki.

 

 

 

Znani so novi prispevki za popoldanski s.p. za leto 2019

Za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so znani novi zneski za plačevanje prispevkov.  Celotni pregled višine prispevkov je razviden iz spodnje tabele:

 

Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Prispevki se nakazujejo najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec (npr. 20. aprila za prispevke za mesec marec) na spodnje naslove:

1
PIZ:

Znesek je treba nakazati na račun številka SI56 0110 0888 2000 003

sklic SI19 -vaša davčna številka-44008

 

ZZ:

Znesek je treba nakazati na račun številka SI56 0110 0888 3000 073

sklic SI19- vaša davčna številka-45004

 

OPOMBA:

Zavezanci prispevek za ZZZS plačajo vsak mesec, ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

Zavezanci prispevek za PIZ za posamezni mesec plačajo le polovično, če se dejavnost opravlja manj kot 15 dni (npr. zaradi začetka ali prenehanja dejavnosti).

Nov znesek prispevka za primer poškodbe pri delu

Za vsa izplačila od vključno 1.1.2019 dalje znaša prispevek za primer poškodbe pri delu 5,03 EUR (prej 4,86 EUR).

 

Kdo mora biti obvezno zdravstveno zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni?

Za primer poškodbe pri delu  in poklicne bolezni morajo biti zavarovane:

 • osebe, ki opravljajo delo kot družinski člani (kratkotrajno delo)
 • učenci in študentje pri praktičnem pouku oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
 • osebe, ki  v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo (na primer delo po avtorski ali podjemni pogodbi). To velja le v primerih, če te osebe hkrati niso zavarovane na podlagi druge točke tega člena (16. ali 18. člena ZZVZZ)
 • osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
 • invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
 • učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij
 • prostovoljci

Poročanje o najemninah

S spremembo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2i), ki je bil sprejet konec leta 2015, se podaljšuje rok za oddajo napovedi dohodkov od oddajanja premoženja v najem.

f

Zavezanci (fizične osebe), ki so v letu 2018 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja 2019 (včasih  je veljal rok oddaje do 15. januarja).

g

Zavezanec rezident Republike Slovenije je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo vir izven Slovenije.

Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov.

f

Navedena napoved se vloži preko portala eDavki ali na pristojni finančni urad (kjer ima zavezanec prebivališče) na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«.