04 / 25 29 104

Aktualno

SOBODAJALCI- novost pri poročanju o gostih in prenočitvah

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil spletno aplikacijo eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

š

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

đ

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO, torej od 1. 1. 2018 dalje.

io

Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO.

o

Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

p

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:

 • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
 • mesečno poročajo statistične podatke – za pretekli mesec.

 

Zavezanci za poročanje:

 • so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov.

 

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

 

 

Vir: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

Koda QR – uvedba novega plačilnega naloga

Banke in hranilnice, so 3. 4. 2017 uvedle nov plačilni nalog s kodo QR. Uvedba dvodimenzionalne črtne kode odpravlja tehnične pomanjkljivosti pri zapisovanju podatkov vrstice OCR, s katerimi se sedaj srečujejo izdajatelji in vplačilna mesta.

o

QR je namenjen predvsem slovenskim deležnikom, velikost QR je enaka obstoječemu UPN, koda QR je umeščena na sredino obrazca in je vedno enake velikosti, ne glede na vsebino podatkov v kodi QR.

š

Prednosti uvedbe kode QR za izdajatelja so:

 • uvedba kode QR je nezahtevna s tehnološkega vidika,
 • avtomatski zajem vseh podatkov iz UPN QR obrazca,
 • koda QR vsebuje vse podatke iz obrazca UPN in s tem omogoča popolne podatke tudi o dolžniku,
 • v prometnih postavkah izpiska bodo zajeti vsi podatki iz obrazca UPN QR (razen podatka iz polja Namen plačila),
 • zmanjšana možnost napak pri vnosu podatkov na plačilnih mestih.
 • možnost uporabe brezplačnega programa za izpis UPN QR.

 

Prednosti uvedbe kode QR za plačnike:

 • omogoča sodobnejši način plačevanja (mobilna banka, bankomati, plačilni avtomati..),
 • avtomatski zajem vseh podatkov iz obrazca UPN QR na plačilnih mestih (ponudnikov ali izdajateljev),
 • zmanjšana možnost napak pri vnosu podatkov na plačilnih mestih in preko mobilne banke.

 

Z uvedbo novega plačilnega naloga UPN QR obstoječi plačilni nalogi z OCR vrstico (UPN) ne prenehajo veljati. Predviden rok migracije iz obstoječih UPN na UPN QR je najkasneje v roku enega leta, to je do 3. 4. 2018.

i

V kolikor pa bo vsaj 75 odstotkov izdajateljev prešlo na uporabo novega UPN QR v krajšem časovnem obdobju, bodo banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, dogovorile krajši datum veljavnosti obstoječega UPN z vrstico OCR in o tem izdajatelje pravočasno obvestile.

 

Vir: Združenje Bank Slovenije

Zakon o vajeništvu

Zakon o vajeništvu, ki bo stopil v veljavo 3. junija 2017, ureja posebno obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju ter v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Namen zakona je še bolj približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev in še tesneje povezati izobraževalni sistem z obrtjo ter gospodarstvom. Kot določa zakon, bo imel vajenec status dijaka, ki se usposablja na delovnem mestu najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa.

Vajeništvo se bo začelo poskusno uvajati v šolskem letu 2017/2018.

š

V vajeniški obliki se bo v novem šolskem letu možno izobraževati v štirih programih srednjega poklicnega izobraževanja, in sicer:

mizar (na Šolskem centru Novo mesto in Šolskem centru Slovenj Gradec),

kamnosek (na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana),

oblikovalec kovin – orodjar (na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad in Šolskemu centru Škofja Loka)

gastronom hotelir (na Srednji šoli Izola in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci).

đš

V prvih treh letih pričakujejo do 200 vajencev na generacijo. Zakon se bo sicer začel uporabljati 3. decembra 2017. Na ta način bodo izobraževalni sistemi bolje povezani z obrtjo in gospodarstvom. Podjetja bodo namreč imela možnost skozi daljše obdobje spoznavati potencialne kandidate, jih usmerjati in na ta način dobiti tisto, kar trg potrebuje.

o

Za vajenca bo poskrbljeno skladno z zakonodajo

– Vajencu, ki se bo praktično usposabljal z delom pri delodajalcu, bo zagotovljeno varstvo v skladu z delovno pravnimi predpisi.

– Kot določa Zakon o vajeništvu, bo imel vajenec status dijaka, ki se najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa praktično usposablja na vajeniškem učnem mestu. Vključitev v vajeništvo ne bo obvezna ne za delodajalce ne za dijake.

– Zakon o vajeništvu določa, da se lahko praktično usposabljanje z delom izvaja pri enem ali več delodajalcih. Ali pa v okviru mednarodnih programov mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja, lahko deloma tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

– Na ministrstvu opozarjajo, da dijak, ki bo opravljal usposabljanje, ne bo zaposlen. Kot vajencu mu bo zagotovljeno socialno varstvo in pripadala pa mu bo tudi nagrada. Ta ne bo vplivala na družinske prejemke in socialne transferje družine, torej ne bo slabšala socialnega položaja vajenca oziroma njegove družine

 

Vir: http://www.mizs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article//10035/

Nova minimalna urna postavka za začasno in občasno delo

S 1. julijem bo v veljavi odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del (delo upokojencev, študentov…)

Nova bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del od 1.7.2017 ne sme biti nižja od 4,61 EUR.

 

Več informacij lahko najdete tukaj.

 

 

 

 

Plačila nad 1.000 EUR odslej le preko zakonitega zastopnika

PLAČILA IN  POLOGI GOTOVINE NA BANKAH IN POŠTI – za podjetja in podjetnike 

V skladu s spremenjeno zakonodajo plačila ali pologe gotovine nad 1.000 EUR na bankah ali pošti (plačilo z UPN, polog gotovine…) lahko uredi samo zakoniti zastopnik poslovnega subjekta. 

Zakoniti zastopnik lahko za plačila ali pologe gotovine poooblasti tudi druge osebe, vendar mora biti pooblastilo overjeno (na upravni enoti ali pri notarju).  Takšno pooblastilo velja le 3 mesece, nato je potrebno pridobiti novega.

DOPOLNINA DEJAVNOST – poročanje na UE

Obvestilo upravne enote:

 

Nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji obveščamo, da morajo skladno s šestim odstavkom 101. člena Zakona o kmetijstvu  najkasneje do 30. junija 2017 upravni enoti sporočiti podatek o letnem dohodku iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena navedenega zakona.

Dohodek je razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki. Nosilec dopolnilne dejavnosti sporoči upravni enoti podatek o skupnem dohodku, doseženem za vse vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jih opravlja. Podatke nosilec pridobi od organizacije, ki za njihovo kmetijo vodi knjigovodstvo ali pa jih na kmetiji pripravijo sami.

 

Več o poročanju o višini dohodka doseženega z opravljanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je dostopno nhttp://www.upravneenote.gov.si/fileadmin/pageuploads/ue-kranj/pdf/porocilo_o_visini_dohodka.pdf

Čezmejno opravljanje transportnih storitev v Avstriji

S 1. junijem 2017 je v Avstriji stopila v veljavo novela Zakona o preprečevanju plačnega in socialnega dumpinga, ki  pomembno poenostavlja čezmejnega opravljanje transportnih storitev v sosednji državi.

o

Na spletni platformi Die Entsendeplattform  je objavljena prenovljena podrobna Informacija o napotitvi delavcev v prevozni panogi iz EGP/Švice, ki je na razpolago tudi v slovenskem jeziku.

l

Transportna podjetja za prijavo napotenih delavcev ne uporabljajo več običajnega ZKO3 obrazca, ampak novi ZKO3-T obrazec.

j

Nova ureditev določa, da bodo prijave čezmejnih napotitev mobilnih delavcev v Avstriji le še “pavšalne” in sicer za 6 mesecev, ter tako neodvisne od konkretne posamezne napotitve. V okviru prijave se navede napotene delavce (lahko več), ki bodo v tem obdobju angažirani v Avstriji, ter uradne registrske tablice angažiranih vozil (lahko več), ni pa več potrebno navajati podatkov o naročnikih, krajih natovarjanja/raztovarjanja ipd.

k

Že ob vstopu v Avstrijo bo potrebno v vozilu zagotoviti dostopnost kopije prijave napotitve, A1 obrazca, pogodbe o zaposlitvi oz. ustrezne službene izkaznice v nemškem ali angleškem jeziku ter evidenco delovnega časa (nadzornim organom je potrebno zagotoviti vpogled v te evidence za zadnjih 28 dni – na LKW digitalna naprava). Drugo dokumentacijo (plačilne liste, potrdila o plačilih plače oz. potrdila o plačilih bank, dokumente o ustrezni plačni uvrstitvi, zapise o delovnem času) za zadnja dva meseca pa je potrebno (le) na zahtevo nadzornih organov za zadevni in pretekli mesec posredovati v 14 dneh v nemškem jeziku. Dokumentacijo je mogoče sicer zagotoviti v fizični ali v elektronski obliki tako, da je na kraju nadzora elektronsko neposredno vizualno dosegljiva (prenosni računalnik, tablica ipd.) in da jo je mogoče posredovati tudi drugim nadzornim organom.

k

Vir:   http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/11315/

Obdavčevanje oddaje počitniške kapacitete na Hrvaškem

Veliko slovenskih državljanov in podjetij ima na Hrvaškem nepremičnine oziroma počitniške kapacitete, ki jih oddajajo v najem. FURS v povezavi s tem najavlja poostren nadzor in zavezancem svetuje, na kaj morajo biti pozorni.

l

Če se najemodajalec (fizična oseba) šteje za rezidenta Republike Slovenije za davčne namene  in opravlja dejavnost oddajanja počitniških kapacitet na Hrvaškem, je po načelu svetovnega dohodka dolžan dohodek, ustvarjen iz naslova oddajanja nepremičnine v najem na Hrvaškem, prijaviti tudi Sloveniji.

p

Načeloma gre za trajno in ponavljajočo se aktivnost, zato se oddajanje nepremičnin na Hrvaškem za namene ZDoh-2 obravnava kot dohodek iz dejavnosti. Tako morajo tisti najemodajalci, ki v Sloveniji ne opravljajo dejavnosti, davčnemu organu prijaviti opravljanje dejavnosti, in sicer na obrazcu DR-03. V kolikor najemodajalec že opravlja dejavnost v Sloveniji, lahko dejavnost oddaje nepremičnin na Hrvaškem registrira v okviru obstoječega s.p.

Ker gre za registracijo opravljanja dejavnosti v Sloveniji, ima takšna oseba enake obveznosti do davčnega organa kot vsaka druga oseba, ki v Sloveniji opravlja dejavnost. Med drugim je enkrat letno, to je do 31.3. tekočega leta za predhodno leto, potrebno pripraviti in davčnemu organu posredovati obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Na podlagi slednjega obračuna je najemodajalec dolžan plačevati akontacijo dohodnine.

đ

Oddajanje nepremičnine v najem na Hrvaškem je obdavčeno tudi na Hrvaškem. Načeloma velja, da mora najemodajalec na Hrvaškem pridobiti davčno številko (PIB), se v večini primerov registrirati za namene DDV ter imeti davčno blagajno.

š

Vir:http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/nadzor_nad_delom_in_zaposlovanjem_na_crno/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=6613&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=713231914c6990a39ba23b9a87fd7d30

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

š

Vrednost razpisa: 3.600.000,00 EUR

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov  ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR.

Dostopnost vloge: vloga bo dostopna v juniju 2017.

ž
Priloge k podpisani vlogi: 

 • fotokopija spričevala šolskega leta 2016/2017. Če se vlagatelj v šolskem letu 2016/2017 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal;
 • ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas).

Način oddaje vlog: Vloge se vložijo na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 230. javni razpis ŠDP« od 15. 6. 2017 do vključno 20. 9. 2017.

k
Izbirni postopek:

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.


Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

 1. kamnosek
 2. mehatronik operater
 3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
 5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 6. elektrikar/električarka
 7. avtokaroserist/avtokaroseristka
 8. pek/pekarka
 9. slaščičar/slaščičarka
 10. mesar/mesarka
 11. tapetnik/tapetničarka
 12. mizar/mizarka
 13. zidar/zidarka
 14. tesar/tesarka
 15. klepar-krovec/kleparka-krovka
 16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
 17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
 18. pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
 19. gozdar/gozdarka
 20. dimnikar/dimnikarka

ć

Dvojezični izobraževalni programi:

 1. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 2. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 3. strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 4. kemijski tehnik/kemijska tethnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

ć

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
 • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

p

Vir:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/

 

 

Napoteni delavci – spremembe v Avstriji

Na GZS sporočajo, da s  1.5.2017 v Avstriji začnejo veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke.

 

Pred napotitvijo zaposlenih v Avstrijo je zato potrebno preveriti, ali je na vašem področju opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb.

 

Morebitne omenjene spremembe veljajo tudi za izplačila plač zaposlenim, ki ste jih v Avstrijo napotili in priglasili priglasili pred 1.5.2017, če se plača vsebinsko nanaša na obdobje po 1.5.2017

 

Več informacij je na razpolaga na spletni strani GZS.