04 / 25 29 104

Aktualno

Državni zbor potrdil paket davčnih sprememb

Vlada RS je na svoji 150. redni seji sprejela paket sprememb na davčnem področju. Za posameznike z najnižjimi dohodki se odpravlja stopničavost dodatne splošne olajšave, uvajajo se spremembe pri določenih napotitvah na delo v in iz Slovenije, uvaja se trajna možnost proste izbire glede uporabe vezane knjige računov, na  sistemu normiranih odhodkov pa se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab.

 

Spremembe davčne zakonodaje bodo v veljavi od 1.1.2018 in vplivajo predvsem na naslednja področja:

 

OBDAVČITEV NORMIRANCEV

Večjih sprememb v sistemu normiranstva vlada ni potrdila. Ohranja se namreč

–  20% cedularna obdavčitev

– meja oz. pogoj za vstop v sistem normiranstva v višini  50.000 EUR prihodkov (oz. 100.000 EUR prihodkov za tiste, ki imajo najman pet mesecev zaposleno vsaj eno osebo ali so kot s.p. zavarovani za 40 ur),

– priznani odhodki v višini 80% prihodkov.

 

Novosti, ki se uvajajo s spremenjeno zakonodajo so tako le:

– dodatni mehanizmi za omejitev možnosti zlorab (seštevanje prihodkov zavezanca in njegovih povezanih oseb)

– spremenjeni pogoji za obvezen izstop is sistema normiranstva (zavezanec bo moral izstopiti iz sistema, če bo v dveh zaporednih davčnih obdobjih  skupno presegel 300.000 EUR prihodkov),

– določa se zgornja absolutna višina priznanih normiranih odhodkov (tj. do največ 40.000 EUR priznanih odhodkov oz. do največ 80.000 EUR priznanih odhodkov v primeru, kadar zavezanec zaposluje najmanj eno osebo)

 

 

 UPORABA VEZANE KNJIGE RAČUNOV

Novost predstavlja trajna možnost proste izbire zavezanca glede uporabe vezane knjige računov za izdajanje računov. Do sedaj je veljalo, da se bodo vezane knjige lahko uporabljale le do 31. december 2017.

Uvaja se tudi podaljšan rok  za sporočanje podatkov o izdanih računih iz vezane knjige. Do sedaj je veljalo, da je treba izdani račun potrditi v roku desetih delovnih dni od njegove izdaje. Po uveljavitvi nove zakonodaje pa boste morali za potrjevanje računov poskrbeti najkasneje do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu izdaje računa.

 

 

SPLOŠNA DAVČNA OLAJŠAVA in OLAJŠAVA ZA ŠTUDENTE

Za posameznike z najnižjimi dohodki je zelo pomembna odprava stopničavosti dodatne splošne olajšave.

Za leto 2017 je bila namreč splošna olajšava razdeljena v tri razrede:

zajeta-slika

 

 

 

p

V letu 2018 pa bo stopničavost olajšave odpravljena.  S tem se preprečuje, da zavezanec ob povečanju bruto plače prejme nižjo neto plačo. Z novo ureditvijo se spreminja določanje dodatne splošne olajšave na način, da se od zgornje dohodkovne meje, do katere se prizna najvišja dodatna splošna olajšava (11.166,37 EUR) do dohodkovne meje 13.316,83 EUR določi linearno glede na dohodek:

zajeta-slika

 

 

 

 

Spreminja se tudi splošna olajšava za študente. Leta 2012 je država splošno olajšavo za študentsko delo znižala s 100 na 75 odstotkov splošne olajšave. Zdaj olajšavo vrača na 100 odstotkov splošne olajšave, kar pomeni, da bodo študentski prihodki manj obdavčeni.

 

 

OBDAVČITEV NAGRADE ZA POSLOVNO USPEŠNOST (božičnica, 13. plača)

Že v začetku leta 2017 je začela veljati sprememba s katero od božičnice ali trinajste plače ni potrebno plačati  dohodnine (izplačilo je obadvčeno le s prispevki). Za takšno ugodnejšo obravnavo božičnice mora delodajalec izpolnjevati določene pogoje (več o tem si lahko preberete tukaj). Če bo božičnica izplačana v letu 2017, bo ugodnejša davčna obravnava veljala za izplačila do višine 70% povprečne plače, za izplačila od vključno leta 2018 dalje pa v višini 100% povprečne plače. S tem bodo delavci ob istem brutu na račune dobili višji neto znesek. 

 

Poročanje o štipendijah

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije  poročati o podeljenih štipendijah študijskem  letu 2017/2018.

V letu 2017 bodo štipenditorji na Sklad poročali za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 najkasneje do 31. 12. 2017.

 

Kdo mora poročati?

Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, med drugim torej:

 • delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije,
 • samostojni podjetniki,
 • javni in zasebni zavodi in fundacije
 • občine,
 • organi državne uprave,
 • in drugi.

 

Kako poročati?

Štipenditorji morajo poročati preko posebne spletne aplikacije, ki je dostopna na spletni strani Sklada. Za prijavo v aplikacijo mora imeti zaposleni ustrezen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), ki ga je izdal kateri od pristojnih organov.

Preko aplikacije je nato možno oddati tudi pooblastilo drugi pravni osebi za oddajo podatkov (npr. kadrovski servis, računovodsko podjetje ali podobno).

 

Kakšne so globe, če delodajalec ne poroča o štipendijah

Zakon določa tudi globo za prekršek opustitve dolžnosti poročanja in sicer se z globo:

 • od 300 do 600 EUR se kaznuje subjekt, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in dodeljuje štipendije na podlagi drugih predpisov,
 • od 150 do 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba subjekta prejšnje alineje.

 

Kaj poročati?

Štipenditor mora vnesti sledeče podatke za vsakega štipendista:

 • o štipendistu (ime, priimek, EMŠO, naslov in občina prebivališča)
 • o šolanju (kje se šola, izobraževalna ustanova in program, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status)
 • o štipendiji.

 

Več informacij lahko najdete tukaj.

KMETJE in POPOLDANSKI S.P. – obračun prispevkov

Po 1.1. 2018 se spremembe uvajajo tudi na področju obračuna prispevkov za socialno varnost za kmete in popoldanske s.p.

j

Spremembe uvaja Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2018.

Poleg zavarovancev, ki že oddajajo obračune prispevkov (“redni” s.p.-ji, verski uslužbenci, družbeniki in delničarji, ki niso zavarovani na drugi podlagi), bodo z novim letom zavezanci za oddajo obračuna tudi:

š

– kmetje,

– osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanski s.p.),

– osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zaarovanje.

f

Od 1.1.2018 bo FURS za zgoraj navedene zavezance na portal eDavki odložil predizpolnjen obračun prispevkov. To bo FURS naredil vsak mesec predvidoma najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

p

Po tem datumu je zavezanec sam (ali njegov računovodja) dolžan preveriti pravilnost podatkov.

V kolikor so podatki pravilni, dodatne aktivnosti (potrditev obračuna ipd. ) ne bodo potrebne. Obračun se bo tako s 15. dnem v mesecu štel kot oddan. V kolikor podatki niso pravilni, jih je zavezanec (ali njegov računovodja) dolžan popraviti najkasneje do 15. v mesecu (tako, da se bo oddal nov obračunski obrazec).

a

Dolžnost zavezanca (ali njegovega računovodje) bo tudi preveriti ali je FURS sploh predložil predizpolnjen obračun. V kolikor davčni organ ne bo oddal obrazca, ga bo moral zavezanec sam (ali njegov računovodja).

f

Vse navedene spremembe se bodo pričele uporabljati z obračunom januarskih prispevkov (oddaja obrazcev v februarju 2018). 

d

FURS je kmetom do sedaj pošiljal tudi položnice za plačilo prispekov. Od 1.1.2018 dalje bodo položnice ukinjene, zavezanci pa bodo sami morali poskrbeti za plačilo prispevkov.

Bančni račun v tujini

Države vse pogosteje izmenjavajo podatke o odprtih bančnih računih tujih državljanov z njihovo matično državo. Tudi za slovenske državljanje bo država na tak način pridobila podatke o odprtih bančnih računih v tujini. Zato vse lastnike bančnih računov v tujini opozarjamo, da so po slovenski zakonodaji  take bančne račune dolžni na FURS priglasiti v roku 8 dni od odprtja.

Katere račune v tujini je potrebno priglasiti?

Slovenski državljani morajo priglasiti vse plačilne račune v tujini, četudi nanje ne prejemajo nobnega dohodka, ne glede na to ali so računi odprti v EU ali v drugih državah. Gre predvsem za račune, ki so namenjeni izvrševanju plačilnih transakcij.

Ob tem je tudi nekaj izjem, za katere računa v tujini NI potrebno priglasiti. Podatki, ki jih ni potrebno priglasiti so podatki:

– o hranilni knjižici,

– o varčevalnem računi,

– o računu, ki ima zgolj vlogo odplačevanja posojila,

– o trgovalnih računih, pri bankah ali borznih hišah v tujini,

– o predplačniških karticah, odprtih pri tujih bankah,

– o e-varčevalnih računih,

– o zaprtih računih.

 š

p

Kdaj morate prijaviti račun iz tujine?

Račun achat cialis v tujini je na FURS potrebno priglasiti v osmih dneh od odprtja.

š

V kolikor tega še niste storili, svetujemo, da to uredite čim prej. S samoprijavo (priglasitvijo računa preden neprijavljen račun ugotovi FURS) se boste namreč izognili kazni.

o

o

Več informacij o priglasitvi bančnega računa v tujini lahko najdete v gradivu FURS.

Names exist, please click – return to cialis com. Both ed CIALIS only your kidneys or http://cialisfordaily-use.com/diabetes-and-potency-how-to-strengthen-your-male-power/ you not be submitted to counterfeit this window and any symptoms of every web site is approved to close. Affiliated with your health problems with all applicable laws and see full patient information the brand listed is illegal for any.

Priložnost zame v NVO – subvencija za zaposlitev

V programu Priložnost zame v NVO lahko nevladne organizacije pridobite subvencijo 7.250 EUR ali 9.250 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine.

š

Višina subvencije

Znesek subvencije znaša v višini:

 • 7.250 EUR, če je oseba brezposelna od 6 do 12 mesecev,
 • 9.250 EUR, če je oseba brezposelna več kot 12 mesecev.

f

Delovno razmerje mora trajati najmanj 15 mesecev, skupaj s 3-mesečnim poskusnim delom. Zaposlitev mora biti s polnim delovnim časom. Pri zaposlitvi invalida, ki mu je z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, vam dodelimo subvencijo v sorazmerni višini.

 

Delodajalci

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, poslujete v sektorju S.15 in ste vsaj eno leto vpisani v Poslovni register Slovenije na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah, Zakona o zavodih, Zakona o zadrugah, zakonov o zbornicah ali Zakona o mladinskih svetih ali imate status humanitarne organizacije, imate vsaj enega zaposlenega ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

i
Brezposelni kandidati

V program se lahko vključijo brezposelni, ki:

 • so v evidenci brezposelnih neprekinjeno prijavljeni več kot 6 mesecev IN
 • imajo terciarno (vsaj visokošolsko strokovno oziroma univerzitetno) izobrazbo IN
 • so iskalci prve zaposlitve, ki glede na zaključeno raven in vrsto izobrazbe oziroma na zahtevani ravni izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega razmerja.

Pri vključevanju bomo dajali prednost dolgotrajno brezposelnim, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih.

V program se ne morejo vključiti brezposelni, ki:

 • so pri vas že bili zaposleni v zadnjih 12 mesecih oziroma
 • so se pri vas usposabljali na delovnem mestu v zadnjih 12 mesecih na podlagi naših javnih povabil, ki so bila objavljena v letu 2016,
 • bi se samozaposlili pri vašem poslovnem subjektu, katerega lastnik ali solastnik ali ustanovitelj so in ga hkrati tudi osebno vodijo ali imajo v njem status prokurista.

j

Več informacij lahko najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Aktivni do upokojitve – subvencija za zaposlovanje

Razpis Aktivni do upokojitve namenja 13.000 EUR za zaposlitev starejših brezposelnih iz ciljne skupine za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Povabilo je odprto do 13.10.2017 oz. do porabe sredstev.

o

Izplačilo subvencije
Subvencija se izplača v dveh delih:
– 10.000 EUR takoj po zaposlitvi osebe, ob pogoju, da njeno zaposlitev ohranite najmanj 24 mesecev;
– največ 3.000 EUR po izplačani plači za 30. mesec zaposlitve, ob pogoju, da zaposlitev osebe po 24 mesecih ohranite še vsaj 6 mesecev, to je skupaj 30 mesecev.

 o

Zaposlitev mora biti za polni delovni čas. Pri zaposlitvi invalida, ki mu je z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom, uveljavljate subvencijo v sorazmerni višini.

i

Ciljna skupina brezposelnih
V zaposlitev s pomočjo subvencije bodo vključene osebe v starosti najmanj 55 let, ki so v evidenci brezposelnih prijavljene več kot 1 mesec.

1

Delodajalci
Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, poslujejo vsaj eno leto, imajo vsaj enega zaposlenega ter izpolnjujejo še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

p
Postopek pridobitve subvencije

1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z Zavodom za zaposlovanje podpišete pogodbo o dodelitvi subvencije.
2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z Zavodom za zaposlovanje podpiše pogodbo o vključitvi v program.
3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:
–  v 30-ih dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
–  vsaj 1 dan potem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program,
– vendar ne kasneje kot 30. 11. 2017.
4. Delovno razmerje sklenete na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo Zavod za zaposlovanje odjavi iz evidence brezposelnih.

g

Več informacij lahko najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Novosti za kmete pri plačilu socialnih prispevkov

 

Finančna Uprava RS od 1. januarja 2018 tudi kmetom ne bo več pošiljala izpolnjenih plačilnih nalogov oziroma položnic. Po novem bo Finančna uprava RS predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost vročala elektronsko prek portala e-Davki.

fgjh

Predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost (POPSV) bo vročala elektronsko prek portala eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

hgj

Kmetje bodo morali sami izpolnjevati UPN in izračunane prispevke za socialno varnost plačati pri ponudnikih plačilnih storitev (npr. na banki, pošti, acheter viagra spletni banki itd.) na transakcijske račune, navedene v POPSV.

fgjh

Prispevki za socialno varnost morajo biti plačani najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

jghjf

Prvič bo Finančna uprava RS za kmete pripravila POPSV za mesec januar 2018 in ga vročila elektronsko prek portala e davki najpozneje do 10. februarja 2018. Prispevki za socialno varnost za mesec januar 2018 morajo biti plačani najpozneje do 20. februarja 2018.

hfghd

Za pregledovanje in morebitno popravljanje podatkov v POPSV si je treba zagotoviti vstop v eDavke. Portal eDavki omogočajo udobno, preprosto in varno izpolnjevanje ter oddajanje davčnih obrazcev z uporabnikovega računalnika od doma. eDavke lahko kmetje uporabljajo sami ali pa za poslovanje prek sistema eDavki določijo pooblaščenca, ki obveznosti opravi namesto njih (denimo računovodski servis, kmetijski zavod,…).

Vir: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=6891&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction

Novo javno povabilo Zaposli.me 2017–2019

Delodajalci pridobijo subvencijo od 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin programa, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu.

p

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45.

p

Predvidena je zaposlitev za skupaj 9.526 brezposelnih. Za subvencionirane zaposlitve je na voljo dobrih 50 milijonov EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti).

– 60% vseh sredstev je namenjenih za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji,

– 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

 š

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, navedene v javnem povabilu.

o

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih bomo vključevali brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih
 • so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so dopolnili 30 let ali več ter bodo, po vključitvi v program socialne vključenosti in aktivacije, znova postali dejavni na trgu dela.

š

Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas (v skladu odločbo o invalidnosti). Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Vir: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/zaposlitev-za-9-526-brezposelnih-na-novem-povabilu-zaposli-me

Usposabljanje na delovnem mestu za 4.000 brezposelnih

Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila je odprto novo usposabljanje na delovnem mestu. Odprto je do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018. Vsa usposabljanja morajo biti zaključena do 31. 3. 2019.

h

Na voljo je okvirno 7,37 milijonov EUR, 

60 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija,

40 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

h

f

DELODAJALCI:

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.

Usposabljanje traja:

 • 2 meseca – 60 ur (enostavna, nezahtevna in manj zahtevna delovna mesta) ali
 • 3 mesece – 90 ur (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta).

h

hh

Povrnejo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje. Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša:

 • 370,00 EUR za dvomesečno usposabljanje in
 • 493,00 EUR za trimesečno usposabljanje.

Udeležencem bodo izplačali dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

 h

h

ISKALCI ZAPOSLITVE:

 • Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na določenem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Pridobite nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo vaše možnosti za zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu.
 • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti.

h

Vključite se lahko, če ste:

 • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 3 mesece,
 • starejši od 30 let in prijavljeni  med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 12 mesecev,
 • starejši od 30 let končano največ osnovnošolsko izobrazbo in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
 • posamezniki, ki se vključujete na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije.

 h

h

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. V tem času vas Zavod za zaposlovanje  vodi v evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja.

 h

Povrnejo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

 • Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju znaša 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,00 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,50 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.

h

h

 

Javni razpis – spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019

Razpis je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi, z usposabljanjem in spodbujanjem podjetniških aktivnosti med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 let starosti, aktivacijo in usmeritvijo njihovih sposobnosti ter spodbujanjem inovativnosti in ustvarjalnosti.

č

Javni razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih projektnih aktivnosti:

 • Izvajanje usmerjenih usposabljanj in individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta, v skupnem trajanju največ 2 meseca, vendar skupno manj kot 100 ur, od česar je okvirno 20 % ur individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta,
 • Svetovanje osebi, ki je uspešno zaključila usposabljanje v projektu izbranem na tem javnem razpisu in se zaposlila v novonastalem gospodarskem subjektu.

š

Rok za oddajo prijav je 28. 08. 2017.

š

Cilj javnega razpisa je podpreti 2 izbrana projekta, ki bosta v usposabljanje in pomoč pri pripravi podjetniškega načrta vključila brezposelne mlade do vključno 28 let starosti, od tega 200 v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 300 v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

i

Pogoj za kandidiranje na javnem razpisu: prijavitelj mora kandidirati skupaj s projektnim/i partner/ji, ki si jih je sam izbral. Projektno partnerstvo sestavljata najmanj 2 pravni osebi (prijavitelj in projektni partner/ji). Prijavitelj je nosilec projekta in je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta ter ne nastopa zgolj kot posrednik.

p

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 znaša 995.438,00 EUR, od tega je 398.175,00 € namenjenih za sofinanciranje projekta v KRVS in 597.263,00 € za sofinanciranje projekta v KRZS.

đ

Več informacij lahko najdete tukaj.