04 / 25 29 104

Aktualno

Olajšava za družinske člane

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za družinske člane za leto 2018 se izteče 5. februarja 2019.

Če ta rok zamudite ta olajšava pri sestavi informativnega izračuna za leto 2018 ne bo upoštevana.V takem primeru boste morali počakati na informativni izračun dohodnine, ki ga FURS pošilja v dveh svežnjih (za vse, ki uveljavljate olajšave za vzdrževane družinske člane je to konec meseca maja) ter nato zoper ta izračun podati ugovor  (v tem primeru boste preveč odmerjeno dohodnino dobili vrnjeno pozneje).

 

Kdo odda vlogo

Vlogo oddajo tisti zavezanci, ki med letom te olajšave še niso uveljavljali ter tisti, ki želijo spremeniti čas vzdrževanja za posameznega družinskega člana.

 

Kako oddati vlogo

Izpolnjeno in podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni finančni urad.

Vlogo lahko oddate tudi prek sistema eDavki, brez certifikata.

Vlogo je letos prvič mogoče oddati prek mobilne aplikacije eDavki. Prednost tega načina je tudi, da boste imeli možnost pred izpolnjenega obrazca z lanskimi podatki.

 

 

 

Znani so novi prispevki za popoldanski s.p. za leto 2019

Za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so znani novi zneski za plačevanje prispevkov.  Celotni pregled višine prispevkov je razviden iz spodnje tabele:

 

Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Prispevki se nakazujejo najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec (npr. 20. aprila za prispevke za mesec marec) na spodnje naslove:

1
PIZ:

Znesek je treba nakazati na račun številka SI56 0110 0888 2000 003

sklic SI19 -vaša davčna številka-44008

 

ZZ:

Znesek je treba nakazati na račun številka SI56 0110 0888 3000 073

sklic SI19- vaša davčna številka-45004

 

OPOMBA:

Zavezanci prispevek za ZZZS plačajo vsak mesec, ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

Zavezanci prispevek za PIZ za posamezni mesec plačajo le polovično, če se dejavnost opravlja manj kot 15 dni (npr. zaradi začetka ali prenehanja dejavnosti).

Nov znesek prispevka za primer poškodbe pri delu

Za vsa izplačila od vključno 1.1.2019 dalje znaša prispevek za primer poškodbe pri delu 5,03 EUR (prej 4,86 EUR).

 

Kdo mora biti obvezno zdravstveno zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni?

Za primer poškodbe pri delu  in poklicne bolezni morajo biti zavarovane:

 • osebe, ki opravljajo delo kot družinski člani (kratkotrajno delo)
 • učenci in študentje pri praktičnem pouku oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
 • osebe, ki  v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo (na primer delo po avtorski ali podjemni pogodbi). To velja le v primerih, če te osebe hkrati niso zavarovane na podlagi druge točke tega člena (16. ali 18. člena ZZVZZ)
 • osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
 • invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
 • učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij
 • prostovoljci

Poročanje o najemninah

S spremembo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2i), ki je bil sprejet konec leta 2015, se podaljšuje rok za oddajo napovedi dohodkov od oddajanja premoženja v najem.

f

Zavezanci (fizične osebe), ki so v letu 2018 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja 2019 (včasih  je veljal rok oddaje do 15. januarja).

g

Zavezanec rezident Republike Slovenije je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo vir izven Slovenije.

Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov.

f

Navedena napoved se vloži preko portala eDavki ali na pristojni finančni urad (kjer ima zavezanec prebivališče) na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«.

Uveljavljanje dejanskih stroškov pri oddajanju v najem

Če ste fizična oseba in oddajate premoženje v najem osebi, ki se šteje za plačnika davka (npr. pravni osebi v RS ali fizični osebi z dejavnostjo v RS), pri tem pa so dejanski stroški vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, višji od normiranih stroškov v višini 10 % od dohodka, ki se upoštevajo avtomatično, lahko namesto normiranih stroškov uveljavljate dejanske stroške.

V tem primeru lahko kot najemodajalec (fizična oseba) na  finančnem uradu najpozneje do torka, 15. januarja 2019 vložite  Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja.

g

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove najdete tukaj (klik)

p

Zahtevki, vloženi po 15. 1. 2019, se zaradi zamude roka ne bodo upoštevali.

+

Vir: FURS

Uredba o ravnanju z embalažo

Spremenjena Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo po novem določa obveznosti za vsa podjetja, ki dajejo prvič v promet embalažo na slovenski trg.

Oproščena so le tista podjetja, ki plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Obstoječa podjetja so se morala vpisati  v posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO), rok vpisa je bil do 31.1.2018. V primeru novoustanovljenih subjektov je rok za vpis v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti. Enak rok  velja tudi za poročanje sprememb -vsako morebitno spremembo opravljanja dejavnosti ali prenehanje  morate sporočiti v 30 dneh od spremembe.

 

Kdo se mora registrirati?

Za registracijo morajo poskrbeti poslovni subjekti, ki kot dejavnost embalirajo ali pakirajo blago pod svojo blagovno znamko ali ga polnijo v embalažo, na kateri je oznaka njene blagovne znamke zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo.

V evidenco pa se morajo vpisati tudi vsi subjekti, ki nabavijo embalažo, denimo kartonske škatle, od slovenskega podjetja ali podjetja iz katere druge države EU, z namenom, da vanjo zapakirajo svoje izdelke. 

Obveznost poročanja o embalaži torej velja za vse subjekte, ki uporabljajo embalažo, tako za d.o.o. in s.p., kot tudi za popoldanske s.p., normirance, dopolnilno dejavnost na kmetiji in osebno dopolnino delo.

 

Kaj je embalaža

Uredba navaja, da so embalaža vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Če pošiljate izdelke po pošti, za embalažo šteje material, v katerega so izdelki oviti, denimo folija, papir. Kuverte in škatle/paketi, v katere položite zavit izdelek, pa niso embalaža.

 

Obvezno je tudi letno poročanje

Poleg nujnega vpisa v evidenco pa bodo morala podjetja o embalaži, ki jo z opravljanjem svoje dejavnosti dajo na slovenski trg, voditi tudi lastno evidenco. O letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet, bodo morali prvič poročati v letu 2019 (za leto 2018).

 

Letno poročilo mora vsebovati podatke o:

 • masi embalaže, dane v promet v preteklem koledarskem letu, ločeno po vrstah embalaže in embalažnem materialu (papir in karton, plastika, les, kovine, steklo in drugo)
 • načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo
 • osebnem imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki družbe za ravnanje z odpadno embalažo, s katero je imelo podjetje v preteklem koledarskem letu sklenjeno pogodbo.

 

Do kdaj je potrebno poročati

Rok za poročanje je 31. marec tekočega leta za preteklo leto. Kot smo že omenili, bodo podjetja prvič morala poročati za leto 2018 in  sicer do 31. marca 2019.

 

Kako se vpisati v evidenco pri Arso?

Obveznost vpisa velja za embalerje, pridobitelje blaga in proizvajalce in pridobitelje servisne embalaže. Navedeni izrazi so natančneje opisani v 3. členu Uredbe.

 • Embaler je oseba, ki kot dejavnost embalira ali pakira blago pod svojo blagovno znamko. Ali ga polni v embalažo, na kateri je oznaka njene blagovne znamke zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo.
 • Pridobitelj embaliranega blaga je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine embalirano blago pridobi v drugi državi članici EU in ga vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav. In sicer z namenom dajanja v promet ali lastne uporabe zaradi izvajanja svoje dejavnosti.
 • Proizvajalec embalaže je oseba, ki v skladu s predpisi kot dejavnost izdeluje embalažo zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo zaradi izvajanja svoje dejavnosti.
 • Pridobitelj embalaže je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine embalažo pridobi v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav, z namenom dajanja v promet ali lastne uporabe zaradi izvajanja svoje dejavnosti.

 

Vpis v evidenco se izvede v dveh korakih v aplikaciji Embalaža. Vsak zavezanec za poročanje se mora najprej registrirati, nato bo s priporočeno pošto prejel povratno kodo za potrditev registracije.

 

 

Vir: http://okolje.arso.gov.si/embalaza/

Kmetje in prostovoljno zavarovani – prejeli SMS

Kmetje in osebe, ki so prostovoljno vključene v socialna zavarovanja bodo za plačilo oktobrskih prispevkov za socialno varnost od FURS namesto položnic dobili sporočilo na mobilni telefon (SMS) z vsemi potrebnimi podatki za plačilo.

 

Kmete in prostovoljno vključene v socialna zavarovanja FURS poziva, naj preverijo, ali so za namene obveščanja že sporočili svojo mobilno številko. Če je še niso, pa bi želeli dobiti SMS namesto UPN položnic, naj to sporočijo čim prej.

 

Prva obveščanja prek SMS sporočil bodo 16. novembra 2018. Zavezanci bodo v sporočilu obveščeni o višini zneskov prispevkov za socialna zavarovanja, ki jih je treba plačati za oktobrsko obračunsko obdobje. V sporočilu bodo še ostali podatki, ki so potrebnimi za plačilo obveznosti (številka TRR in sklic).

 

Podatki o višini zneskov prispevkov za socialno varnost v SMS sporočilu bodo pripravljeni mesečno na podlagi zadnjega veljavnega dokumenta na eDavkih na dan 15. v mesecu za pretekli mesec.

 

Kako lahko zavezanci javijo telefonsko številko za SMS obveščanje?

Telefonsko številko in naslov elektronske pošte skupaj z dovoljenjem za njihovo uporabo za namen splošnega obveščanja se ureja v profilu zavezanca na portalu eDavkih, kjer zavezanec ali njegov pooblaščenec (npr. računovodski servis) lahko sam ureja te podatke ali pa odda pisno vlogo na svoj pristojni finančni urad.

Če pa se bodo zavezanci odločili podatek o svoji telefonski številki sporočiti v pisni obliki, to storijo na obrazcu, ki je objavljen na portalu eDavki. Vložijo ga na finančni urad, kjer imajo prebivališče.

 

 

 

S.P. in uporaba osebnega bančnega računa

Od leta 2016 dalje imajo samostojni podjetniki možnost izbire kakšen bančni račun bodo uporabljali pri opravljanju dejavnosti (bodisi osebni bodisi poslovni račun). Več o tem si lahko preberete tukaj 

V povezavi s tem vas obveščamo, da se je z dnem 1. 7. 2018 pričelo uporabljati 11. poglavje Zakona o  plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Ur. l. RS, št. 7/18, 9/18, v nadaljevanju: ZPlaSSIED), ki v šestem odstavku 192. člena določa, da morajo imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, ponudnikom plačilnih storitev (banki), ki vodijo transakcijske račune, za namen javnega in brezplačnega dostopa do podatkov v Registru transakcijskih računov (RTR) zagotoviti podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti.

 

Podjetniki so ta podatek dolžni sporočiti preden začnejo transakcijske račune uporabljati za opravljanje dejavnosti (to npr. velja za novoustanovljene samostojne podjetnike)

 

Tisti podjetniki, ki transakcijski račun že uporabljajo za opravljanje dejavnosti, pa morajo to nemudoma sporočiti ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo njihove račune (tj. svoji banki).

 

V zvezi z navedenim so določene tudi kazenske določbe za prekršek s plačilom globe med 500 do 5.000 EUR. Nadzor nad izvajanjem navedenih določb je v pristojnosti FURS.

 

Za vas smo pripravili vzorec obvestila  za banko v Word obliki, ki ga lahko uporabite za svoje potrebe – (vzorec_sp_trr_za_opravljanje_dejavnosti)

 

 

vir (AJPES):  https://www.ajpes.si/novica/Vrsta_racuna_in_opravljanje_dejavnosti_ter_sporocanje_podatkov_v_RTR?id=371 

 

Poročanje o najemninah na GURS

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/17) je bilo uvedenih nekaj sprememb glede poročanja o najemnih poslih v evidenco GURS. 

 

V skladu s prejšnjo zakonodajo so se morali v evidenco GURS poročati vsi najemni in prodajni posli z nepremičninami, ne glede na čas trajanja najema ter na status najemnika in najemodajalca (fizična oseba, poslovni subjekt…). V evidenco je bilo potrebno poročati najkasneje do 15. v mesecu za posle sklenjene ali spremenjene v preteklem mesecu. Vpis v evidenco je moral vedno urediti najemodajalec ali prodajalec.

j

Kaj se šteje za najemni pravni posel

V skladu s 37. členom zakona, se za najemne pravne posle štejejo posli oddajanja stavb in delov stavb v odplačni najem, ki so za najmanj šest mesecev sklenjeni na podlagi najemne ali podnajemne pogodbe ali dodatka k najemni ali podnajemni pogodbi, ki je sklenjen zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema. Najemni pravni posel po ZMVN-1, je torej:

 • posel oddajanja stavb in delov stavb v odplačni najem,
 • za najmanj 6 mesecev in
 • sklenjen na podlagi najemne ali podnajemne pogodbe.

 

 

Kdo mora poročati po novem (po 1.1.2018)

V evidenco GURS morajo po novem poročati le pravne osebe in samostojni podjetniki,

 • ki prodajo lastno nepremičnino ali jo dajo v finančni najem (lizing) in je bil za nepremičnino obračunan DDV,
 • ki so najemojemalci stavb ali delov stavb, katerih najemodajalec je fizična oseba, in jih vzamejo v najem za najmanj 6 mesecev,
 • ki so najemodajalci stavb in delov stavb, ki jih oddajo v odplačni najem za najmanj 6 mesecev,
 • ki so upravniki večstanovanjskih stavb, za stanovanja v skupni lasti etažnih lastnikov, ki jih dajo v odplačni najem za najmanj 6 mesecev.

 

Navedene spremembe veljajo za posle, sklenjene po 1.1.2018.

 

 

Komu ni več potrebno poročati

V skladu z novim zakonom v GURS tako ni več potrebno poročati o najemnih poslih, ki so sklenjeni med najemodajalcem fizično osebo in najemojemalcem fizično osebo. Te podatke bo GURS po novem pridobil od FURS, kamor morajo najemodajalci o dohodkih od najemnine poročati vsako leto do 28. februarja.

Prav tako ni več potrebno poročati o najemnih poslih, ki so neodplačni (so brezplačni) ter o najemnih poslih, ki trajajo manj kot 6 mesecev.

Če imate kot fizična oseba najemno pogodbo sklenjeno s pravno osebo ali samostojnim podjetnikom posameznikom,  obveznost poročanja torej za vas ne velja več, saj mora v tem primeru na GURS poročati vaš najemodajalec.

 

 

Globe za kršitve

Pravna oseba mora v predpisanem roku, to je do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen najemni pravni posel ali dodatek k najemni pogodbi, na svoje stroške po elektronski poti v evidenco trga nepremičnin (GURS), posredovati podatke za vsak najemni pravni posel oziroma morebitno spremembo trajanja najema oziroma najemnine.

Če pravna oseba v roku ne sporoči podatkov v evidenco trga nepremičnin oziroma sporoči nepravilne podatke, se kaznuje z globo od 1.200 do 15.000 EUR.

 

 

 

Ker se v praksi lahko pripeti več različnih situacij smo na GURS zaprosili za mnenje kako je potrebno ravnati v primerih:

1) Fizična oseba je pravni osebi dala v najem prostor  za obdobje, ki je krajše od 6 mesecev. Ali in kdo mora poročati podatke o najemnem poslu?

2) Fizična oseba je pravni osebi dala v najem prostor. Prva pogodba je bila sklenjena za tri mesece, z drugo pogodbo (oz. aneksom) se je najem podaljšal še za pet mesecev. Ali in kdo mora poročati podatke o najemnem poslu?

Odgovor na vprašanji 1 in 2:

O najemnih poslih (pogodbah in aneksih zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema), ki niso sklenjeni za najmanj 6 mesecev, v Evidenco trga nepremičnin (ETN) od 16. 1.  2018 ni več treba poročati.  O aneksu, ki se sklene za 6 mesecev ali več, k pogodbi, ki je bila sklenjena za manj kot 6 mesecev, je treba poročati kot o novem najemnem poslu.

3) Fizična oseba je pravni osebi dala v najem prostor že v letu 2016 (in je še vedno aktiven). Najemodajalec je najem prijavil v GURS. V skladu z novim zakonom mora o takih najemnih posih poročati najemnik. Ali moramo sedaj ponovno vnesti podatke v GURS (s strani najemnika), najemodajalec pa jih mora preklicati?

Najemojemalci – pravne osebe morajo poročati le za posle, ki so bili sklenjeni od 1. 1. 2018 dalje.
V primeru sklenitve aneksa za pogodbo, ki je bila sklenjena pred 1. 1. 2018, mora najemojemalec o tem poročati kot o novem najemnem poslu. Najemojemalcem – pravnim osebam bo, zaradi poročanja o morebitnih predčasnih prekinitvah najema, omogočen vpogled v posle, ki so bili aktivni na dan 1. 1. 2018, pri katerih nastopajo kot najemojemalec od najemodajalca – fizične osebe.   

4) Fizična oseba je drugi fizični osebi oddala prostor v najem že v letu 2016 (najem je še vedno aktiven). Od vključno  1.1.2018 dalje najemodajalcem ni več potrebno poročati podatkov na GURS. Ali mora najemodajalec (ki je ob sklenitvi najemne pogodbe  podatke poročal v GURS) sedaj poročati GURS o zaključku tega najemnega posla (saj bo odslej poročal na FURS)?

Ne, fizičnim osebam ni treba več poročati GURS. O novih poslih, aneksih in prekinitvah poslov, sklenjenih z najemojemalci – fizičnimi osebami od 1. 1. 2018 dalje, bodo morale poročati FURS, za preteklo leto ob vsakoletni oddaji napovedi za odmero dohodnine od oddajanja premoženja v najem.  

5) Fizična oseba je pravni osebi prostor oddala v najem brezplačno. Ali in kdo mora poročati podatke o najemnem poslu?

Ne, poročati je treba le o odplačnih najemih.

Olajšava za vzdrževane družinske člane

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

 

Rok za oddajo vloge je 5. februar 2018 za uveljavljanje olajšave pri izračunu dohodnine za leto 2017.

Če ta rok zamudite, morate počakati na informativni izračun dohodnine in nato zoper ta izračun podati ugovor.

 

Obrazec vloge je dostopen na vseh finančnih uradih, lahko pa si ga natisnete tudi na tej povezavi:

 

OBRAZEC:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/VDC_2017.pdf

 

NAVODILA:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/VDC_2017_Navodilo.pdf

 

Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad (kjer je zavezanec vpisan v davčni register). Vlogo je mogoče oddati tudi preko sistema eDavki.

 

Za izpolnitev vloge so potrebni predvsem osebni podatki vlagatelja vloge in vzdrževanih družinskih članov. Podatke o vzdrževanih družinskih članih je potrebno izpolniti pravilno in celovito. V primeru, da bodo vpisani podatki o vzdrževanem družinskem članu oziroma njegovi davčni številki netočni ali nepopolni, se pri informativnem izračunu ne bodo upoštevali. Če podatkespreminata oba starša, morata oba poslati vlogo.

Zavezancem tudi svetujemo, da se pred oddajo vloge s svojimi družinskimi člani (zakonci, izvenzakonskimi partnerji, otroki, …) dogovorijo glede uveljavljanja posebne olajšave, da se olajšava izkoristi optimalno.

 

Zneski olajšav za vzdrževane družinske člane so razvidni iz tabele:

vdc